Structuur

Het hoogste bestuursorgaan van de kerk is de door de gemeenteleden gekozen kerkenraad. De bevestigde ambtsdragers (ouderlingen en diakenen) vormen samen de kerkenraad.
De kerkenraad weet zich gebonden aan het algemene kerkrecht en het plaatselijk vastgestelde reglement voor de kerkenraad.

Na de reorganisatie van taken en bevoegdheden weet de kerkenraad zich gesteund door een vijftal beraden.

- Het Moderamen
- het pastoraal beraad
- het diaconaal beraad
- college van rentmeesters
- het jeugd- en jongerenberaad

De kerkenraad vergadert zesmaal per jaar. Er vindt informatie-uitwisseling en besluitvorming plaats in alle zaken waarover de beraden, een oordeel, een mening en/of een beleidsrichting van de kerkenraad wordt gevraagd.

De taken en bevoegdheden zijn in door de kerkenraad vastgestelde plaatselijke regelingen vastgelegd.