Structuur

Het hoogste bestuursorgaan van de kerk is de door de gemeenteleden gekozen kerkenraad. De bevestigde ambtsdragers (ouderlingen en diakenen) vormen samen de kerkenraad.
De kerkenraad weet zich gebonden aan het algemene kerkrecht en het plaatselijk vastgestelde reglement voor de kerkenraad.

Na de reorganisatie van taken en bevoegdheden weet de kerkenraad zich gesteund door een vijftal beraden.

- Het Breed Moderamen
- het pastoraal beraad
- het diaconaal beraad
- college van rentmeesters
- het jeugd- en jongerenberaad

De kerkenraad vergadert zesmaal per jaar. Er vindt informatie-uitwisseling en besluitvorming plaats in de zaken die de kleine kerkenraad voorlegt en in alle zaken waarover de beraden, veelal via de kleine kerkenraad, een oordeel, een mening en/of een beleidsrichting van de kerkenraad vraagt.

De taken en bevoegdheden zijn in door de kerkenraad vastgestelde plaatselijke regelingen vastgelegd.