Pastoraal beraad

Het pastoraal beraad ondersteunt de predikant in pastorale zaken. Tijdens de vergaderingen vindt uitwisseling van informatie plaats.

Aan het pastoraal beraad werd een aantal taken en bevoegdheden gedelegeerd. De taken en bevoegdheden zijn in de plaatselijke regeling voor het pastoraal beraad beschreven.

Het pastoraal beraad bestaat uit de predikant, die als voorzitter optreedt, en alle ouderlingen.
Het pastoraal beraad vergadert doorgaans 2 maal per jaar in die samenstelling. Daarnaast wordt er ook 2 maal per jaar vergadert met alle wijkteams.

De speciale aandachtsvelden van het pastoraal beraad zijn de doopbediening, het heilig avondmaal, de huwelijksbevestiging, de begrafenisplechtigheden, de catechisatie, de contactdames, de evangelisatiecommissie, de vespercommissie, de cantorij, de commissie vorming en toerusting, de bloemendienst en het verjaardagsfonds.

De contactdames vormen samen met de ouderlingen en de diaken van een wijk het wijkteam.