Huishoudelijk reglement

Versie: januari 2012


Zaalgebruik


Algemeen


Aanvragen via / melden bij de koster.


Bij voorkeur minimaal twee weken voor de
gewenste datum reserveren en in agenda  noteren (in keukenla in de
keuken). Aangeven:


> Datum


> Aanvangstijdstip


> Contactpersoon / naam van commissie of groep


> Aantal personen (bij huur)


Bij annuleren niet vergeten de koster te
informeren.


Meenemen van eigen eten: in overleg met de
koster.


Na de kerkdienst geen kinderen in de oppaszaal
als daar geen (ouderlijk) toezicht is.


Koffiedrinken na de dienst: aanwijzen wie
koffie schenkt en opruimt.


Na gebruik van de zalen zelf de stoelen en /of
tafels in de positie terug zetten zoals ze stonden, rommel opruimen en tafels
reinigen indien nodig.


Bij huur: na gebruik van de zalen stofzuigen
en de rommel op- en afruimen.
 Indien niet / niet voldoende opgeruimd:
uren koster worden in rekening gebracht.


Bij huur: na gebruik van de zalen de toiletten
reinigen.
Indien niet / niet voldoende opgeruimd: uren koster worden in rekening
gebracht.


Bij schade / (glas-) breuk: melde bij de
koster. De kosten komen in principe voor uw rekening.


Openen en sluiten van het gebouw: vindt in
principe plaats door de koster. In overleg kan daarvan worden afgeweken. Na
afloop van een vergadering of bijeenkomst wordt altijd gekeken of er nog iemand
in het kerkgebouw aanwezig is. De koster is in principe de laatste die het
kerkgebouw verlaat en afsluit, tenzij anders afgesproken.


Het sleutelbeheer is belegd bij de College van
Kerkrentmeesters. Sleutels worden aan bepaalde mensen/functionarissen ter
beschikking gesteld. Sleutels worden na beëindiging van de functie (ambt)
altijd weer ingeleverd bij het college van Kerkrentmeesters (Arjan Bron). U
tekent voor ontvangst en teruggaaf.


Verwarming: het is niet toegestaan om
zonder  overleg en toestemming de
verwarming van de zalen aan te zetten. Controleer  na afloop van een vergadering of bijeenkomst
of de verwarming dicht is gedraaid.


Verlichting: controleer na afloop van de
vergadering of bijeenkomst of de verlichting uit is.


Folders kunnen in overleg met de koster op de
stoelen worden gelegd, maar worden bij voorkeur uitgedeeld voor de dienst.


Aanvullend voor de kerkzaal:


als de preekstoel van het podium moet worden
verwijderd dan is daarover altijd overleg met de koster. Soms is de preekstoel
in delen te verwijderen, waardoor de preekstoel gedemonteerd moet worden. Ook
moet rekening worden gehouden met de plaats waar de preekstoel dan wordt
neergezet. Wees voorzichtig, want de preekstoel is zwaar. Na afloop het
liturgisch centrum weer achterlaten zoals deze werd aangetroffen.


Als de stoelen in de kerkzaal verplaatst
moeten worden, dan deze na afloop in dezelfde positie terugzetten.

Geluidsinstallatie


Algemeen


Het is niet toegestaan de geluidsinstallatie
te bedienen zonder raadpleging en toestemming van de koster! Dit om te
voorkomen dat standaardinstellingen voor kerktelefoon en ringleiding worden
gewijzigd.


Beamer


Algemeen


Bediening van de beamer vindt uitsluitend
plaats door de leden van de beamercommissie.


Wilt u gebruik maken van de beamer, anders dan
tijdens de reguliere erediensten dan kunt u daarvoor een email sturen naar beamer@gereformeerdekerk.nl contact
opnemen met          Anja Winters (0522 492285 / mail@anjawinters.nl).


Begrafenissen


Algemeen


Melden bij koster


Koster informeert wie zorg moet dragen voor
koffie schenkers. Als de kerk daar voor moet zorgen dan heeft de koster een
lijst met vrijwilligers beschikbaar.  Dat
geldt eventueel ook voor het klaarzetten van de stoelen.


Organist: op aanvraag (zie gemeentegids).


Bij samenloop met andere
evenementen/activiteiten in de kerkzaal prevaleert in principe de
uitvaartdienst. Er is dan altijd overleg met de voorzitter van het College van
Kerkrentmeesters en/of de voorzitter van de kerkenraad.


Trouwdiensten


Algemeen


Melden bij voorganger en koster


Organist: op aanvraag (zie gemeentegids)


Overige Bijzondere diensten


Algemeen


Melden bij koster


Organist: op aanvraag / rooster


Als de kerkzaal wordt versierd of aangekleed
(bijvoorbeeld kerstboom, kerststal, schilderijen, tekeningen, enzovoorts), dan
vooraf overleg met de koster, i.v.m. mogelijk andere activiteiten in de
kerkzaal.

Huurprijzen (niet voor vergaderingen eigen gemeente en SOW)


 

Naam zaal/ruimte


Huurprijs (€)


Per


Kerkzaal


90,00


dagdeel


Mozes zaal


20,00


dagdeel


Aäronzaal


20,00


dagdeel


Mozes en Aäronzaal


 


 


Ontmoetingsruimte


32,00


dagdeel

 


Prijzen koffie, thee en limonade


Koffie: € 1,00 per kop.
Het koffiezetapparaat heeft een teller, die vormt de basis voor de afrekening.


Thee: € 1,00 per kop


Limonade: € 0,50 per glas.


Kosten overige versnaperingen


In overleg met de koster.