Diaconaal beraad

Aan het diaconaal beraad werd een aantal taken en bevoegdheden gedelegeerd. De taken en bevoegdheden zijn in de plaatselijke regeling voor het diaconaal beraad beschreven.

Het diaconaall beraad bestaat uit alle diakenen. De diakenen maken deel uit van de kerkenraad.
Het diaconaal beraad komt doorgaans 6 maal per jaar in die samenstelling bijeen.

De speciale aandachtsvelden van het diaconaal beraad zijn het bejaardenwerk, recreatieve activiteiten, de zending en het werelddiaconaat, de autoophaaldienst, de bezorging van de opgenomen kerkdienst op cd bij gemeenteleden die de erediensten niet kunnen bijwonen en niet over kerktelefoon beschikken, de oppasdienst en de kerktelefoon.

Voor de zending en het werelddiaconaat is een speciale commissie actief. De taken en bevoegdheden van de commissie ZWO zijn in de plaatselijke regeling zwo beschreven.